privacy statement

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door u akkoord te verklaren met de Privacy Statement stemt u in met de algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website. Lees daarom deze algemene voorwaarden aandachtig.

Deze website is bestemd voor kandidaat-personeelsleden die geïnteresseerd zijn om in een Quick filiaal te werken. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Beheer website

Deze website wordt beheerd door Quick Restaurants nv, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65, met ondernemingsnummer 0412.121.524 (hierna: 'Quick')

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Quick, vennootschappen die behoren tot de Quick-groep of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is niet toegelaten ongeoorloofd gebruik te maken van enig merk op deze website.

Het is toegelaten de webpagina's uit te printen of te downloaden naar een harde schijf en te verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit enkel gebeurt voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webbeheerder niet toegelaten (niet-limitatief):

  1. een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
  2. (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website).

Inhoud

Quick tracht met een zo groot mogelijke zorg de inhoud van de website op te stellen, aan te passen en aan te vullen. Quick garandeert niet dat de inhoud van de website op elk ogenblik juist, actueel en volledig is, of dat de website ononderbroken zal werken. Quick kan hier dan ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Quick behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Persoonsgegevens – privacyverklaring

Indien u via de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, uw curriculum vitae, … aanvaardt u en stemt u in met de verwerking van deze persoonsgegevens door Quick en is onze privacyverklaring van toepassing. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Quick, met hiervoor vermeld adres en optredend als verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de principes van de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 8 december 1992 en deze privacyverklaring. Meer in het bijzonder zal Quick alle persoonsgegevens verwerken op een eerlijke en rechtmatige manier, voor de doeleinden hieronder beschreven, op een toereikende, relevante en nauwkeurige wijze. Quick zal deze gegevens nooit verwerken en/of gebruiken met het oog op direct marketing.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met het oog op de hierna genoemde doeleinden:

  • het samenstellen van een databank met geïnteresseerde kandidaat-werknemers;
  • u uit het aanbod van werkaanbiedingen in kennis te stellen van de vacatures die het meest aansluiten bij uw profiel;
  • uw gegevens beschikbaar te stellen aan potentieel geïnteresseerde franchisenemers.
Quick zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Bovendien worden uw persoonsgegevens door Haptoe.be op een veilige manier bewaard. Daarom beschikken wij over beveiligingscontroles om ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

U kunt zich bovendien op ieder ogenblik kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per e-mail te sturen.

U erkent dat de aansprakelijkheid voor de materiële juistheid van de ingebrachte of overgemaakte persoonsgegevens uitsluitend bij u berust. U hebt een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de procedures bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het koninklijk besluit tot uitvoering van deze Wet, indien - onder andere - de verwerking de toepasselijke wettelijke bepalingen schendt, de gegevens onvolledig of onjuist zijn of indien het niet gegarandeerd kan worden dat de gegevens volledig en juist zijn en dit alles op voorwaarde dat de privacyrechten van derde partijen gerespecteerd worden.

Gedeelde knowhow in het kader van franchiseovereenkomsten

Zoals hierboven vermeld, kunnen uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan potentieel geïnteresseerde franchisenemers. Dit kadert binnen de dienstverlening die Quick aanbiedt aan haar franchisenemers in het kader van de franchiseovereenkomsten.

Quick maakt u er wel opmerkzaam op dat de verantwoordelijkheid voor de werving en selectie van kandidaten uitsluitend bij de franchisenemers berust. Quick mengt zich niet in het aanwervings- en personeelsbeleid van de franchisenemers. Quick is derhalve niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat franchisenemers maken van de meegedeelde gegevens en, in het bijzonder, voor de aanwervingen die franchisenemers verrichten op basis van de databank en voor de personeelspolitiek die de franchisenemers voeren ten aanzien van de geselecteerde kandidaten.

Contact

QUICK RESTAURANTS NV
SNEEUWBESLAAN 20 BUS 09
B- 2610 WILRIJK

Recruitment Department

Tel. +32 (0)3 286 18 11